Browse Items (127 total)

5. selim.pdf
تتنوع الاساليب التي يعبر بها عن الطلب في اللغة العبرية بتنوع الاهداف والغايات المراد التعبير عنها من خلال هذه الاساليب, وتتميز العبرية…

20110209.pdf
Bu makalenin konusunun fıkıh usulündeki delalet bahislerinde kullanılan terimlere vaz’ediliş ve kullanılış maksatları açısından genel bir bakış olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu terimlerin ortak anlamları olup olmadığı…

3. celik.pdf
Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu, milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve…

20120101.pdf
Okuma anlamına gelen Kur’an, öncelikle Hz. Peygamber (sav) tarafından okunmuştur. Kur’an lafızlarının okunuş formları sahabeye öğretilmiş, yanlış okunmaması konusunda tedbirler alınmıştır. Okunan Kur’an’ı, kıraatiyle…

2. firat.pdf
Kur’an’ı Kerim sesli olarak ilk defa Hz. Peygamber (a.s) tarafından okunmuştur. Hz. Peygamber (a.s)’ın Arap olması ve Arap dilinin doğası gereği seslendirme işlemi de doğal olarak bu dilin fonetiği içerisinde kalınarak…

Bu makalede Max Weber’in hayatı ve çalışmalarının, onun Hıristiyan dinî geleneği ve dünya görüşlerinden önemli derecede etkilendiği savunulmaktadır. Bu açıdan o, erken dönem birçok Amerikan sosyologundan farklı değildir.…

Bu makale, çağdaş bir problem olarak din eğitimini ele almakta, sekülarizm ve çoğulculuğun din eğitimine etkilerini konu edinmektedir. Son dönemlerde din eğitimi, sekülarizm ve kültürel unsurlardan hareketle çoğulculuğun yanlış…

20120113.pdf
Bu makalede Merînîler döneminde Fas’ta, âlim ile sûfî, fakih ile mistik, ya da şeriat ile hakikat arasındaki ezeli anlaşmazlığın epistemolojik boyutları tartışılacaktır. Ayrıca söz konusu bu dönemde ve bu belirli bölgede…

Kâdî Abdulcebbâr rü’yetullahı ontolojik ve epistemik açılardan reddetmiştir. Ona göre rü’yetin kabulü Allah’ın bir mekân ve yönde yer almasını gerektirir. Bu ise aşkın varlığın sonlu ve sınırlı olan hâdislere…

İslâmiyette Ramazan orucu, hacc vb. ibadetlerin Kur’ân’ın belirlediği “kamerî yıl” ve on iki “kamerî ay” düzenlemesinde belirlenmiş olan zamanlarında yapılması şarttır. Hz. Peygamber, bilinmekte olan bu ayları tekraren…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2