Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi

Dublin Core

Title

Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi
The Theology Of Nusayriyyah In The Light Of Kitabu Ta’limi Diyana An-Nusayriyyah

Subject

Nusayrilik, Kitabu Ta’lim, Ali b. Ebi Talib, Uluhiyet
Nuysayriyyah, Kitab-u Ta’lim, Ali b. Abi Talib, Divinity

Description

Ali b. Ebi Talib’in ulûhiyetini benimseyen ve Gulat-ı Şia olarak kabul edilen Nusayrilik senkretik bir inanç yapısına sahiptir. Hz. Peygamber’in nübüvvetinden sonraki erken dönem Suriye Hıristiyanlığı, Gnostisizm ve Şiilik gibi farklı inanç unsurlarını, kültleri, dini ve felsefi öğretileri potasında eritmiş, hem etnik hem de teolojik olarak kendisine özgü bir yapı oluşturmuştur. Bu çalışmada Nusayriliğin inanç ve ibadet esaslarını tanıtmak amacıyla bizzat Nusayriler tarafından kaleme alınan Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye isimli eserden hareketle Nusayri inanç sistemi hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda adı geçen eserin Bar-Ashar ve Kofsky’nin “The Nusayri-Alawi Religion: An Enquiry into Its Theology and Liturgy” isimli kitabının sonunda yer verilen metin ile Paris’te mahfuz el yazması esas alınarak, zikredilen günümüz çalışmasında yapılan Arapça tahkik ve İngilizce tercüme karşılaştırmalı olarak incelemeye tabi tutulmuştur.
Nusayriyyah which has adopted the dvinity of Ali b. Abi Talib and been accepted as Ghulat Shiia has a syncretic belief structure. It has brought together, cults, religious and philosophical disciplines, and different religious beliefs and practices such as previous period Syrian Christianity, Gnosticism and Shiite Islam. In addition it has formed a unique structure in terms of ethnicity and theological. Our goal with this study is to provide information about Nusayriyyah belief system in order to promote the principles of faith and worship Nusayrism in the light of Kitab-u Ta’lim Diyane en-Nusayriyye penned personally by Nusayris For this reason Arabic verification based on the manuscript in Paris found at the end of the work under the title "The Nusayri-Alawi Religion: An Enquiry into Its Theology and Liturgy" penned by Bar-Ashar and Kofsky Bar-Ashar and its English translation were subject to scrutiny comparatively.

Creator

Harun IŞIK

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı

Date

2013-06-29

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_7872888446.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

2. isik.pdf

Collection

Citation

Harun IŞIK, “Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/19.