Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset

Dublin Core

Title

Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset
Etics And Politics In Shirvani

Subject

Muhammed Emin Şirvânî, Osmanlı Düşüncesi, Ahlak, Ev İdaresi, Siyaset, XVII. Yüzyıl.
Mohammed Amin Shirvani, Ottoman Thought, Ethics, Household Management, Politics, XVII.th Century.

Description

Muhammed Emin Şirvânî 17. Yüzyıl Osmanlı döneminin önemli fikir adamlarından birisidir. Bu çalışmada Şirvânî’nin ahlak ve siyasete ilişkin düşünceleri ana hatlarıyla üç başlık altında ele alınmıştır: Ahlak İlmi, Ev İdaresi ya da Aile Ahlakı ve Siyaset İlmi. Ahlak ilmi erdemleri ve erdemsizlikleri konu alan bir ilimdir. Şirvânî geleneğe bağlı kalarak hikmet, iffet, şecaat ve adalet olmak üzere dört temel erdem kabul eder. Fakat bunların yanına ilim ve sabrı da ekler ve bunların diğer erdemlerin asılları olduğunu düşünür. Erdemler davranışlarda ifrat ve tefritten uzak kalmakla ortaya çıkar. Ev Yönetimi İlmi baba ve çocuk, efendi ve köle gibi evde ortak yaşayan topluluğun yararına olan şeylerin ilmidir. Şirvânî gıdalar/mallar, karı, koca, çocuk ve hizmetçiyi evin temel unsurları olarak görür. Baba aile reisi olarak evdeki bu unsurların yönetiminden sorumludur. Şirvânî malın yönetimine ilişkin ahlaki ilkelere yer vermiş fakat evin diğer unsurlarına ilişkin ilkeleri ele almamıştır. Siyaset, bir şehirde yaşayan insanların yönetim ilkelerini ele alan bir ilimdir. İnsan doğası gereği medenidir ve tek başına karşılayamayacağı zorunlu ihtiyaçları sebebiyle başkalarıyla yardımlaşmak zorundadır. Toplumda bir iş bölümü vardır ve bu farklı sanatların varlığını zorunlu kılar. Siyaset bu sanatların en değerlisidir. Toplumda herkesin kendisine özgü işle uğraşması gerekir ve bu işin de akıl, nesil, din vb. hususlara zarar vermeyecek nitelikte bir iş olması gerekir. Yöneticinin fiillerinin aklın kontrolü altında olması gerekir ve ancak bu yolla siyaset varlığını sürdürür. Yöneticinin cömertlik, sabır, şefkat vb. gibi birçok niteliğe sahip olması gerekir. Fakat adalet devletin bekası için en temel esastır.
Mohammed Amin Shirvani is one of the important thinkers of the Ottoman Empire in 17th century. In this study, Shirvani's ideas about morality and politics are discussed under three main headings outlined: 1. Ethics, 2. Household Management, 3. Politics. Ethics is a science examining virtues and vices. Shirvani accepts four basic virtues as adhere to tradition: wisdom, chastity, courage and justice. But, He adds to them the knowledge and patience as virtues and considers these two virtues as the source of those other virtues. Virtues are consist of keeping distance from either of the two extremes of excess and neglect (ifrat and tafrit). Household Management is a science examining things those are for the benefit of the community, like father and child, master and slave, living in a common household. Shirvani considers foods-goods, husband, wife, child and servant as the basic elements of the house. The father as the head of the family is responsible for the management of those elements in the house. Shirvani has considered moral principles for the management of the goods, but does not consider the principles of other elements of the house. Politics is a science examining the principles of the management of people living in a city. Human is inherently social and people must cooperate with others due to mandatory requirements alone cannot afford one. There is a division of labor in society, and this requires the existence of different arts. Politics is the most valuable of these arts. Everyone in the community must deal with its own work. And this work also must not harm the issues such as religion, wisdom and generation. The manager’s actions must be under control of intellect and only in this way politics continues to exist. Administrator should have many qualifications like generosity, patience, kindness, and so on. But justice is a basic requirement for the survival of the state.

Creator

Salih YALIN

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-06-29

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_7872888446.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

1. yalin.pdf

Collection

Citation

Salih YALIN, “Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/18.