Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi

Dublin Core

Title

Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi
Identity, Cultural Change and Religious Education

Subject

Din eğitimi, Sekülarizm, Çoğulculuk, Kimlik
Religious education, Secularism, Pluralism, Identity

Description

Bu makale, çağdaş bir problem olarak din eğitimini ele almakta, sekülarizm ve çoğulculuğun din eğitimine etkilerini konu edinmektedir. Son dönemlerde din eğitimi, sekülarizm ve kültürel unsurlardan hareketle çoğulculuğun yanlış yorumlanması sebebiyle olumsuz etkilendi. Yeni bir kimlik oluşturma ve dünyayı anlamlandırma noktasında din eğitimi etkisiz kalmaktadır. Bu noktada din eğitimi için ‘bilginin aktarılması’ ve ‘bilginin dönüştürülmesi’ anlayışını esas alan iki yeni eğitim modeli önerilebilir. Bilginin aktarılması anlayışı temelde öğrenci merkezli olup bu anlayışta öğretmen sadece bilgiyi aktarıcı konumdadır. Bilginin dönüştürülmesi anlayışında ise öğrenme sürecinin temel yönü, öğretilebilen içeriklerin aktarılması ya da bilgi, yetenekler, değerler ve normlar konusu olmayıp daha ziyade bu unsurların davranışta bulunmak için sezgisel bir temele dönüştürülmesidir. Her iki anlayışın din eğitimine yansıtılabilmesinde kültürün unsurları ve dini tecrübe vazgeçilmez bir yere sahiptir. Din eğitiminde kişisel kimliğin oluşumu, öğrencinin eleştirme-değerlendirme tutumunu teşvik etmeyi içermelidir. Öğrencilerdeki bu kimlik oluşum sürecini, öğretmenin düşünce sistemi ile özdeşleşmeleri biçiminde anlamamak gerekir. Bu sayede din eğitimi bireylerde kimlik oluşumunda aktif ve başarılı bir şekilde rol oynayacaktır.
This article examines the religious education as contemporary problem and desciribes the effects of secularism and pluralism in religious education. In recent years, religious education, was badly affected due to wrong interpretation of secularism and pluralism by moving of the cultural elements. Religious education are ineffective in point of create a new identity and in making sense of the world. At this point for religious education been advised two new educational models concept that based on 'transfer of knowledge' and 'the transformation of knowledge'. The approach of transfer’s information basic concept of student-centered and in this approach teachers are location transmitting information only. In understanding the transformation of knowledge fundamental aspects of the learning process is teaching the content can be transferred either knowledge, skills, values and norms is not the issue but rather these elements is converted to an intuitive basis for the behavior. The cultural elements and religious experience has an essential place in reflect of both understanding to the religious education. The formation of personal identity in religious education should include encouraging the attitude of the student's criticism and evaluation. This process of identity formation of students not understand that they identified with the thought system of teachers. In this way, religious education will play an active and successful role in the formation of individual identity.

Creator

Willem L. WARDEKKER & Siebren MIEDEMA
Çev.:Ramazan GÜREL

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

Willem L. WARDEKKER & Siebren MIEDEMA and Çev.:Ramazan GÜREL, “Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed September 28, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/127.