Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti

Dublin Core

Title

Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti
Bukhari Narration of Andalusian Hadith Scholar Kâdî Muhelleb b. Ebî Sufre

Subject

Buhârî, Endülüs, Mühelleb, Muhaddis, Rivâyet
Bukhari, Andalusia, Mühelleb, Hadith Scholar (Muhaddis), Hadith Narration

Description

Endülüslü muhaddis Mühelleb b. Ebî Sufre (v. 435/1044), “Buhârî Rivâyeti” ile meşhur olmuştur. Üçüncü nesil Buhârî ravileri Asîlî (v. 392/1002) ile Kâbisî’den (v. 403/1012) sema yoluyla rivâyette bulunmuş bir Buhârî ravisidir. Endülüs’e el-Câmiu’s-Sahih’in girmesi ve tanınmasında etkili olan fakîh muhaddislerdendir. Hocalarından sema yoluyla aldığı Buhârî nüshalarını karşılaştırıp el-Câmiu’s-Sahih’e dair rivayet farklılıklarını en derli toplu şekilde el-Muhtasaru’n-Nasîh adlı Buhârî rivayetinde toplamıştır. Bu çalışmasında o, hadisleri isnadıyla nakledenlere (müsnîd), hadisten hüküm çıkaranlara (fakîh), rivâyetleri metin ve senediyle ezberleyip nakledenlere (hafız) Buhârî rivâyetini en doğru şekilde tespit edip ulaştırma gayreti içindedir. Muhtasar’ı, Buhârî rivâyetlerinin tetkik edilmiş güvenilir nüshalarına dayanması bakımından önemlidir. Bu eserinde o, rivayet farklılıklarını ortaya koyar, rivâyetin tam olanını tercih eder, râvî ziyadelerini birleştirir. Dârekutnî ile hiç görüşmeyen Mühelleb, Endülüs’te Buhârî’nin ta’liklerine ilk defa dikkat çeken bir âlimdir. Bu makalede Mühelleb’in, Buhârî’nin Sahih’ini muhtelif rivâyet ve nüshalarından istifade etmek suretiyle Muhtasar’ını nasıl tertip ettiğine dair rivâyet metodu incelenecektir.
Andalusian hadith scholar Mühelleb b. Ebî Sufre (d. 435/1044) is famous for his “Bukhârî Narration”. He is a Bukharian hadith narrator who narrated from the third generation Bukhari narrators Asîlî (d. 392/1002) and Kâbisî (d. 403/1012) via sema method (by listening). He is one of the canonist hadith scholars who introduced el-Câmiu’s-Sahih (the Collection of Authentic Hadiths) in Andalusia. He compared Bukharian copies he received from his masters via listening with el-Câmiu’s-Sahih and neatly collected them in a Bukhari narration called el-Muhtasaru’n-Nasîh. In his work, he endeavored to determine the narrators who narrated hadiths with their isnads (müsnîd), those who draw provisions from hadiths (fakîh), and those who memorized hadiths with their texts and sanads (hafız). His Muhtasar is of great significance because its Bukhari narrations are based on analyzed and reliable copies. In this work, the author reveals differences in narration, prefers complete narrations and combines more narrators. Mühelleb, who had never met Dârekutnî, is the first scholar who attracted attention to Bukhari’s taliks. In this article, the narration method Mühelleb used in the collection of Muhtasar, who used Bukhari’s Sahih together with various narrations and copies, will be examined.

Creator

İbrahim TOZLU

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

İbrahim TOZLU, “Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed July 13, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/120.