Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği

Dublin Core

Title

Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği
The Tradition Of Between Restoration Of Hermeneutic and Rational Deconstruction In Contemporary Islamic Thought: Fazlur Rahman and Cabiria Example

Subject

Çağdaş İslam Düşüncesi, Gelenek, Hermeneutik, Dekonstrüksiyon, Fazlur Rahman, Muhammed Abid el-Câbirî
Contemporary Islamic Thought, Tradition, Hermeneutics, Deconstruction, Fazlur Rahman Muhammad Abed al-Jabiri

Description

Bu makalede çağdaş İslam düşüncesinin önemli simalarından Fazlur Rahman ve Câbirî’nin yeniden yapılanma projlerinin karakteristik özellikleri tasvir ve tahlil edilmeye çalışılmıştır. Çağdaş İslam düşüncesi gelenek-modernlik geriliminde kendi stratejik konumu belirlerken gelenek karşısında aldığı pozisyon belirleyici bir öneme sahiptir. Buna göre ele aldığımız düşünürlerden Fazlur Rahman geleneğin hermeneutik bir restorasyonu projesini gerçekleştirmeye çalışırken Câbirî ise rasyonel dekonstrüksiyonunu hedeflemektedir. Çalışmamızda iki düşünürün zaaf noktalarına ve içlerine düştükleri açmazlara işaret edilemeye çalışılmıştır. Özellikle öze/kaynaklara dönüş söylemi bağlamında geleneğin ötekileştirilmesi ve kendisinden kurtulanması gereken bir nesne pozisyonuna indirgenmesi olgusu iki düşünürümüzün de düşünce sistemleri ve söylem mekanizmalarında belirgin bir yere sahiptir. Bu minvalde Fazlur Rahman geleneği nesnelci bir hermeneutik bağlamda yeniden restore etmeye çalışırken Câbirî ise aydınlanma ruhunun sınırlarını çizdiği bir rasyonellik çemberi altında geleneğin dekonstrüksiyonunu ve rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmeye çalışır. Geçmişi/geleneği tarihsellikle nitelendirmek bugünün mutlak/evrensel olduğunu göstermek anlamına gelmez mi? Kaldı ki gelenek sabit ve cansız bir varlık değildir. Bu teoriye içkin olan anlama göre bugünün yorumu da sonuç itibariyle “tarihsel”dir. Makalemizdeki temel iddiamız bu iki İslam düşünürünün metodolojileri ve meseleyi ortaya koyuş tarzları önemli ufuklar içermekle birlikte göz ardı edilemeyecek özcü, aydınlanmacı ya da görecelik ve keyfilik batağı gibi çelişkiler içerdiği yönündedir.
This article, we aim to has been attempted to be portrayed and analyzed the key figure in contemporary Islamic thought Fazlur Rahman and Jabiri's restructuring project . Contemporary position he took in determining its strategic location in the tradition of Islamic thought tradition-modernity voltage is of decisive importance. Accordingly, the phase of Jabiri think we have dealt with the hermeneutical while trying to perform a restoration project aims to rational deconstruction of tradition in Fazlur Rahman . The two thinkers have attempted to point our weaknesses and can not be pointed to the dilemma that falls into them. Especially essence / resources in the context of the resources to turn rhetoric traditions and be considered as an object to be freed from itself has a prominent place in the thinking and discourse mechanisms of our two thinker. It works to achieve their manner, Fazlur Rahman objectivist tradition of Cabiri a is a hermeneutical context again trying to restore a spirit of enlightenment rationality within the borders of the circle under the tradition of deconstruction and reconstruction. History/tradition today must be described as historical / min does not mean the show is universal? Because tradition is not fixed and lifeless. According to this theory, understanding inherent in today's interpretation of the results as "historic" is. We think we are that both these two Islamic thinkers of the methodology and the issue of manifestation style that can not be ignored, but contains important horizons essentialist, enlightened or relativism and contradictions, such as the arbitrariness swamp includes, as well as their particular understanding of the way in Turkey is progress still above are authentic ground.

Creator

Mehmet ULUKÜTÜK

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

Mehmet ULUKÜTÜK, “Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed May 27, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/116.