Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine

Dublin Core

Title

Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine
On Giles of Rome and His Work “Errores Philosophorum”

Subject

Roma’lı Giles, İslam Düşüncesi, Kindî, İbn Sînâ, Gazâlî, İbn Rüşd, İbn Meymun
Giles of Rome, Islamic Thought, al-Kindî, Avicenna, al-Ghazâlî, Averroes, Moses Maimonides

Description

Ortaçağda, Müslümanlarla Latin Batı Hıristiyan dünyası arasındaki yakın ilişkiden dolayı, İslam düşüncesine ait pek çok eser Latince’ye çevrilmiştir. İlk zamanlarda bu eserler astronomi ve tıp ile alakalı eserler iken, daha sonraları İbn Sînâ’nın eş-Şifâ: İlahiyat’ı, Gazâlî’nin Makâsıdu’l-Felâsife’si ve İbn Rüşd’ün, Aristoteles’in Metafizik, Fizik vb. eserlerine yazmış olduğu şerhler de çevrilmeye başlanmıştır. Bu vesileyle, İslam düşüncesinde carî olan, Tanrı’nın tikelleri kendi zatlarında bilip bilmediği, Tanrı’nın zatı gereği fiilde bulunup bulunmadığı, din ve felsefenin uzlaşıp uzlaşmayacağı gibi tartışmalı pek çok mesele Batı’ya intikal etmiştir. Roma’lı Giles de, Hıristiyan akidesi açısından hangi düşüncenin doğru, hangisinin yanlış olduğunu göstermek için Errores Philosophorum (Filozofların Yanılgıları) adlı bir eser kaleme alarak Hıristiyan akidesine aykırı gördüğü bir takım fikirleri derlemiştir. Giles’in çalışmasına baktığımız zaman, yanılgılarını derlediği düşünürlerin bir kısmının Kindî, İbn Sînâ, Gazâlî ve İbn Rüşd gibi Müslüman düşünürler olduğunu görebiliriz. Bu minvalde bu çalışmamızda, İslam düşüncesinin Ortaçağ’da, Latin Batı dünyasının entelektüel hayatını ve tartışmalarını nasıl etkilediğini Giles’in söz konusu eserini temele alarak göstermeye çalışılmıştır.
In the middle ages, because of close relationship between Muslims and Latin Christian West, many books which are written in the Islamic tradition were translated into Latin language. In the first period of the translation, most of these translated books were about to astronomy and medicine. After a while, some theological and philosophical works, like Avicenna’s eş-Şifâ: İlahiyat (The Healing: Metaphysics), al-Ghazâlî’s Makâsıdu’l-Felâsife (The Aims of Philosophers), and Averroes’s commentaries on Aristotle’s books, were translated into Latin. Because of these works, many controversial issues in the Islamic thought, like whether “God knows particulars in their essence”, “whether God acts necessarily because of His nature”, and “whether reason and revelation can be reconciled or not” etc., conveyed into Latin West. This movement created a tension between Christian faith and science/philosophy. In order to demonstrate which idea is correct or not with respect to Christian faith, Giles of Rome wrote Errores Philosophorum. In this book, he tried to give philosopher’s errors. Looking at his work, we can see that most of these philosophers are Muslim thinkers, like al-Kindî, Avicenna, al-Ghazâlî, and Averroes. In this article, it was tried to show how Islamic thought affected Latin West’ intellectual life in the Middle Ages based on Giles’ work.

Creator

Özcan AKDAĞ

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

Özcan AKDAĞ, “Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed July 13, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/115.