Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma

Dublin Core

Title

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma
A Research on The Usage of Basic Concepts Regarding Education of Religion During The Republic Period in Turkey

Subject

Din eğitimi, Dinî eğitim, Din öğretimi
Education of religion , Religious education, Teaching religion

Description

Sosyal bilimlerde nitelikli bilgi üretebilmek için, araştırmacıların ortak bir dil kullanmaları önemlidir. Ortak dilden kastedilen, anlam birliği, belli bir terminoloji ve atıf bütünlüğüdür. Herkesin kavram ve terimleri gelişigüzel kullandığı bir disiplinde, nitelikli bilimsel faaliyet yürütülemeyeceği gibi bu faaliyetin kılavuzluğunda yürütülen uygulamalar da emek, zaman ve maliyet israfına yol açabilecektir. Türkiye’de henüz gelişme aşamasında olan Din Eğitimi Biliminin de belli bir terminoloji ve atıf birlikteliğine sahip olması gereklidir. Bu noktada din eğitimi biliminde sıkça kullanılan kavramların başında gelen “din eğitimi”, “dinî eğitim” ve “din öğretimi” gibi kavramları açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Bunun ilk aşaması ise söz konusu kavramların literatürde nasıl işlendiğine bakmaktır. Kavramların ilgili literatürde kullanımının izini sürmek, din eğitimi biliminde ortak bir anlam dünyası ve iletişim zemininin geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada yukarıda verilen kavramların, Cumhuriyet dönemi eğitim literatüründe nasıl kullanıldığı belli isimlerden seçilen metinlerden hareketle irdelenmiş, bu bağlamda ilgili kavramların kullanımında belli bir terminolojik tutarlılık ve sürekliliğin olup olmadığı örnekleriyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, söz konusu kavramların ilgili literatürdeki kullanılışında önemli ölçüde bütünlük ya da tutarlılığın bulunmadığı görülmüştür.
In order to produce quality information in the social sciences, it is important to use a common language by researchers. Common language is to have a unity of meanings and certain terminology and reference combination. Qualified scientific activities can not be conducted in a discipline where everyone uses the concepts and terms indiscriminately and it is also practical activities carried out under the guidance of this effort can lead to wasted time and cost. The Pedagogy of Religion that it is in development period in Turkey needs certain terminology and reference combination. In this point it is necessary to make clear terms like “education of religion”, “religious education”, “teaching religon” that they are used frequently. First step for this to look at how used the concepts in literature. To trace of concepts in the relevant literature is important for developing of common meaning world and communication ground in The Pedagogy of Religion. In this study it is investigated how it is used above concepts in education literature in the Republic Period in Turkey by selecting some texts from specific names. In this research it is tried to show by particular example whether it has continuity and consistency in use of concepts. As a result it is seen that there is no consistency or semantic integrity in the use of these concepts in the literature substantially.

Creator

Cemil OSMANOĞLU

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

Cemil OSMANOĞLU, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/113.