Browse Items (127 total)

20130201.pdf
Mezhep imamlarının görüşlerinin önemli bir bölümünün usul ve furû açısından temellendirilmesinde, o mezhebe mensup sonraki dönem fakihlerin gösterdikleri çabalar önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte bu çabanın zaman…

20130202.pdf
Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar, dinin ikinci temel kaynağı konumunda olan hadis/sünnet üzerindeki anlama çabaları devam edegelmiştir. Tercüme ve şerh çalışmalarının bu anlama çabaları arasında önemli bir yeri vardır.…

20130203.pdf
Bu çalışma, genel olarak dil, anlam ve çokanlamlılık kavramlarını Türkçe ve Arapça dilleri açısından değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bilindiği üzere dil, insana özgü niteliklerden birisidir ve deneyimlerini, kararlarını ve…

20130204.pdf
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın İslam Hukuku alanında yazdığı en önemli eserlerden biri, yeni bir üslup ile kaleme aldığı el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm: el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd isimli eseridir. Eser, 1993…

20130205.pdf
Bilginin insanları iyileştirici gücünü keşfetme konusunda bilgi yaklaşımlarının rolünü anlamak önemlidir. Bilgiye olan yaklaşımlar birbirinden farklıdır. Kimi yaklaşımlar bilgiyi doğrudan güçle ilişkilendirmektedir. Ancak bu…

20130206.pdf
Fowler, inanç gelişimi olgusu ile ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisidir. İnancı bireylerin yaşama yönelik ana motivasyonlarının bir parçası olarak tanımlayan Fowler’e göre o, din vasıtasıyla ve biliş aracılığıyla ifade…

20130207.pdf
Bu araştırmanın amacı, 8-13 yaş çocuklarının gelişiminde ölüm kaygısını teorik olarak incelemek ve alan araştırması uygulayarak çocukların ölüm kaygısı düzeylerini çeşitli değişkenlerle karşılaştırmaktır. Bu…

1. kirca.pdf
Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması konusu, bilim adamları arasında süregelen temel Tefsir problemlerinden biri olma özelliğini dâima korumuş ve korumaya da devam etmektedir. “Kur'ân'ı nasıl anlayalım?” veya “Nasıl…

2. firat.pdf
Kur’an’ı Kerim sesli olarak ilk defa Hz. Peygamber (a.s) tarafından okunmuştur. Hz. Peygamber (a.s)’ın Arap olması ve Arap dilinin doğası gereği seslendirme işlemi de doğal olarak bu dilin fonetiği içerisinde kalınarak…

3. ogmus.pdf
Kelâmî tartışmalar içerisinde en dikkat çekici olanlardan biri de Allah’ın fiillerinin amaca bağlı olup olmadığıdır. Bu çalışmada konuyla ilgili temel kavramları kısaca tanıtıp başlıca görüşleri zikrettikten sonra asıl…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2