Browse Items (127 total)

Yalnız bizim dilimiz Türkçe’de değil diğer birçok dilde de engelli ve engellilik anlamına gelen birden fazla sözcük bulunmaktadır. Arapçada’ da engellileri isimlendirmede zaman zaman farklı kelimeler kullanılmıştır. Özürlü…

20130204.pdf
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın İslam Hukuku alanında yazdığı en önemli eserlerden biri, yeni bir üslup ile kaleme aldığı el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm: el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd isimli eseridir. Eser, 1993…

20130202.pdf
Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar, dinin ikinci temel kaynağı konumunda olan hadis/sünnet üzerindeki anlama çabaları devam edegelmiştir. Tercüme ve şerh çalışmalarının bu anlama çabaları arasında önemli bir yeri vardır.…

Abbâsîler dönemi (132/750-656/1258), İslam şehirciliğinin en önemli ve verimli aşamalarından birini teşkil eder. İslam şehirciliği için olgunluk devri olarak ifade edilebilecek bu dönemde Müslüman coğrafyadaki şehirleşme…

20120109.pdf
Temel gayesi Allah’ı hoşnut etmek olan ibadetlerin farklı uygulanış biçimleri, onların kişinin bedenine, çevresine ve ruhuna yönelik başka faydalar da sağladığını gösterir. Tasavvuf erbabı, ibadetlerin özellikle insanın ruhuna…

Merrakuşî, Mağrib’li bir edebiyatçı ve tarihçidir. O, XII. yüzyılın sonlarında Merrakeş’te doğmuş ve hayatının ilk otuz iki yılını bu bölgede geçirmiştir. Mağrib’teki hayatı daha çok Merrakeş, Fas ve Endülüs’ün…

5. altintas.pdf
Ahlak eğitimi yaklaşımlarından biri olan özen yaklaşımı (care approach), bazı feministler tarafından ortaya konulan özen etiğinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu ahlak eğitimi yaklaşımını anlamak için öncelikle özen…

2 yilmaz.pdf
Sözlüklerde harf, bir şeyin yanı kenarı şeklinde geçer. Istılah olarak ise harf “Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her birisidir” şeklinde tarif edilmektedir. Mürekkeb harfler Arapçada sıkça…

20110210.pdf
Ayetlerdeki durak yerleri, Kur’an’ın anlaşılmasında oldukça belirleyidir. Bu yüzden, bu alandaki faaliyetler nisbeten erken sayılabilecek bir dönemde başlamış ve son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, bazı…

İnanç gelişimi teorisi, ilk olarak 1970’ler (Fowler, 1974) ve 80’lerde (Fowler, 1981), insanoğlunun Tanrıyı ya da yüce bir varlığı zihninde nasıl kavramsallaştırdığının evrimi ve bu yüce varlığın bireyin çekirdek temel…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2