Browse Items (15 total)

  • Collection: 2015/2

Bu makale alanımızın, kendini “din ve maneviyat psikolojisi” olarak yeniden isimlendirip isimlendirmemesi gerektiği sorusunu mütalaa etmektedir. Din ve maneviyat kavramlarının anlamları değişime uğruyor gibi görünmektedir. Din, hem…

Dini müzik dinlemek çoğu kez dini hayatın önemli bir parçasıdır. Ancak bu konuda çok az deneysel araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dini müziğin zamanla sağlık durumundaki değişimle bir şekilde ilişkili…

Psikolojinin ilk dönemlerinden itibaren araştırmacılar sosyal olguları ve bunlar arasında da en önemli yere sahip olan din ve maneviyat konularının duygu, düşünce ve davranış üzerine olan etkilerini araştırabilmek için ölçme…

Yayımı 1988 yılında başlayıp 2014 yılında 44 cilt halinde tamamlanan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İslami İlimler, Türk İslam Tarihi, sanatı, edebiyatı, kültürü ve medeniyeti sahalarında önemli bir boşluğu…

Hanefi kaynakları genel olarak Zâhirurrivâye, nâdirurrivâye ve vâkıât/nevâzil olarak üçlü bir gruplandırmaya tabi tutulmaktadır. İlk iki kaynak türü ashâbu’l-mezhebin yani Ebu Hanife ve öğrencilerinin görüşlerini, üçüncü…

Gerek tarihsel süreçte gerekse günümüzde ‘fail’ kavramının ne olduğu ve Tanrı’ya atfedilip edilemeyeceği, eğer atfedilirse, nasıl anlaşılması gerektiği tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, İbn Sînâ, Gazâlî ve İbn…

Fetva usulü literatürünün fıkhın diğer alanlarına nispetle geç bir dönemde oluştuğu kabul edilen bir husustur. Her ne kadar ilk müstakil fetva usulü, İbnu’s-Salâh tarafından yazılmış olsa da bu konunun daha önce yazılan bazı…

Kur'an’ın en önemli özelliklerinden biri kolay ezberlenmesidir. Onu bütünüyle ezberleyen kimseye hafız denir. Hafızlık bu ezberleme işinin adıdır. İlk dönemden beri Müslümanlar Kur'an’ı ezberleme sürecinde çeşitli yöntemler…

Strasbourg Milli Üniversite Kütüphanesi’nde bulunan bir yazma tefsir nüshası, üzerindeki kayıttan hareketle meşhur muhaddis Ebu’l-Kâsım et-Taberânî’ye (360/971) nisbet edilerek “et-Tefsîru’l-kebîr:…

Müslümanlarla Hristiyanların karşılaşmaları Hz. Peygamber döneminde başlamış, teolojik ilişkiler ve tartışmalar ise II. asırdan itibaren fetihlerle birlikte giderek artmıştır. Karşılıklı teolojik ilişkiler ve tartışmalarda…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2