Browse Items (14 total)

  • Collection: 2015/1

Varoluşçu psikoloji, özellikle din ve maneviyatla olan ilişkisi bakımından literatürde çoğu zaman yanlış anlaşılmıştır. Son olarak Bartz’ın(2009) Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayınlamış olduğu bir dergideki makalesi,…

Deneysel çalışmalar din, maneviyat ve sağlık arasında önemli ilişkiler olduğunu göstermiştir. Fakat bu ilişkilerin nedenleri çok da açık değildir. Alışılmış biçimde, din ve maneviyat, sağlığı niçin ve nasıl etkilediklerini…

Heyet içtihadı; “Bir grup müçtehidin şer’î zannî bir hükme ulaşabilmek için beraberce gayret sarf etmeleri” şeklinde tarif edilir. Günümüzde anlaşıldığı veya uygulandığı gibi olmasa da, heyet içtihadının sahabe dönemi…

Öğretmen adaylarının aldıkları pedagojik formasyon eğitiminin sonucunda, bilişsel, duyuşsal ve beceri alanlarında mesleğe uygun davranış değişikleri meydana getirmeleri beklenmektedir. Adayların sahip olacakları etkili öğretmenlik…

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda dinin etkisi gündemde olan bir konudur ve bunun tartışılmaya başlanması Herbert Adams Gibbons’un Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili iddialarıyla olmuştur. O, Osmanlı Devleti’nin kurucu…

Tabaka Arab dilinde mertebe ve hal anlamlarına gelir. Tabakât ise tabaka’nın çoğuludur. Terim olarak ise tabakât, bir zamandaki ya da farklı zamanlardaki şöhret bulmuş insanların ilim veya meslekte bir seviyede olanların…

Kâdî Abdulcebbâr rü’yetullahı ontolojik ve epistemik açılardan reddetmiştir. Ona göre rü’yetin kabulü Allah’ın bir mekân ve yönde yer almasını gerektirir. Bu ise aşkın varlığın sonlu ve sınırlı olan hâdislere…

Ötanazi, hastalığın getirdiği acı ve sıkıntılardan kurtulmak için kolay yoldan ölümü seçmek demektir. İnsanın ölme hakkı olduğunu savunanlar ile yoğun bakım ünitesinde olan ve hiçbir şuur belirtisi göstermeyen canlıyı…

Bu makalede ilahiyat fakültelerinde yürütülen Kur’an Okuma ve Tecvid dersleri için bir program önerisi sunulmaktadır. YÖK tarafından 2010-2011 öğretim yılından itibaren ilahiyat fakültelerinde her yarıyılda 2’şer kredi olarak…

Postmodern bakış açısına göre, dünya yorumdan bağımsız kendinde şey olarak var olamaz; aksine, ancak yorumlar aracılığıyla var olur. İnsan zihni, hiçbir zaman tarihdışı bir noktadan dünyayı yargılayamaz; çünkü o, dünyanın…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2