Browse Items (14 total)

  • Collection: 2012/1

20120114.pdf
Bu ampirik araştırmada, İngiliz yetişkin denekler üzerinde maneviyât ile kişilik arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu çalışmada analiz edilen maneviyât olgusu, kendi içerisinde ‘(ı) dışsal / ritüel, (ıı) içsel /…

20120113.pdf
Bu makalede Merînîler döneminde Fas’ta, âlim ile sûfî, fakih ile mistik, ya da şeriat ile hakikat arasındaki ezeli anlaşmazlığın epistemolojik boyutları tartışılacaktır. Ayrıca söz konusu bu dönemde ve bu belirli bölgede…

20120112.pdf
İslam davetinin başladığı Mekke’de nüfusun genelini müşrikler oluşturmakla birlikte az sayıda Yahudi ve Hıristiyan da bulunmaktaydı. Aynı zamanda Arabistan’ın Taif, Fedek, Teyma, Hayber ve Medine gibi şehirlerinde, Hire ve Necran…

20120111.pdf
Bu çalışma din derneklerini teorik olarak sivil toplum temelinde incelerken derneklerinin sivil toplum kuruluşu olarak adlandırılıp adlandırılamayacağını tartışmaktadır. Çalışmada din derneklerinin gönüllülük ilkesi ve şiddet…

20120110.pdf
Bu makale, dışsal ve düşünsel iki temel varlık alanı bağlamında, bir başka ifadeyle nesne ve kavram dolayımında düşüncenin ontik konumunu çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dışsal varlığın gerçekliği konusunda muhalif bazı…

20120109.pdf
Temel gayesi Allah’ı hoşnut etmek olan ibadetlerin farklı uygulanış biçimleri, onların kişinin bedenine, çevresine ve ruhuna yönelik başka faydalar da sağladığını gösterir. Tasavvuf erbabı, ibadetlerin özellikle insanın ruhuna…

20120108.pdf
Emevî Devleti (661-750) ilk kurulduğu dönemden yıkılış anına kadar birçok muhalif hareketin hedefinde yer almıştır. Siyasi amaçlı bu hareketler; Mervaniler döneminde zirveye ulaşmıştır. Bunların içerisinde en tehlikeli olanı;…

20120107.pdf
Klâsik Arap edebiyatı kaynakları, Emevi ve Abbasi dönemlerinde yaşanan bazı olayları mizahi perspektifle sunan nükteli anlatılara geniş bir yer ayırmıştır. Müslüman mizahının önde gelen isimlerinden İbn Ebû ‘Atîk, ilk kuşak…

20120106.pdf
Kur’ân âyetlerinin anlamı, onların tarihi ve tabii bağlamları içerisinde ele alındığında daha doğru bir biçimde ortaya çıkar. Bu sebeple âyetlerin sahih anlamları için ciddi bir arkaplan okuması yapılmalı ve âyetler bu…

20120105.pdf
Belâğat ilmi; meânî, beyân ve bedî’ olmak üzere üç temel kısma ayrılır. Bunlardan Meânî; sözün yerinde kullanılması ile ilgili bir ilim dalıdır. Îcâz, musâvât ve itnâb, bu ilim dalı içerisinde yer alan edebî…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2