Browse Items (9 total)

  • Collection: 2013/1

9. kayacik - ozdil.pdf
Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman…

8. isik.pdf
Gazâli açısından tövbe ilim, hal ve fiil olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Gazâli, bu üç kavram ve bunları açıklarken kullandığı ayet ve hadislerle bir yandan tövbeyi işlevsel hale getirmek, diğer yandan da insanoğlunun…

7. turgut.pdf
Felsefenin ana konularından biri de siyaset felsefesidir. En iyi devlet şeklinin ne olduğu, bu bağlamda demokrasinin en iyi devlet biçimi olup olmadığı problemi, siyaset felsefesinin en temel sorunlarından birisidir. Bu çerçevede İslam…

6. fatis.pdf
Meleklerin sihir yoluyla insanları saptırması onların masumiyetlerine aykırıdır. Bazı Kur’an yorumcuları Bakara suresi 102. ayetini tefsir ederken Harut ve Marut adlı kimselerin melek olduklarını söylemişlerdir. Oysa onlar ayette…

5. selim.pdf
تتنوع الاساليب التي يعبر بها عن الطلب في اللغة العبرية بتنوع الاهداف والغايات المراد التعبير عنها من خلال هذه الاساليب, وتتميز العبرية…

4. muftuoglu.pdf
Kur’ân’da Allah dışında, ‘tanrı (ilâh)’ sayılmayan varlıklar veya mutlak itaat edilmeyen insanlar için bir sıfat olarak ‘rabb (sahip, efendi)’ kelimesi, onlara karşı gösterilen saygıyı ifade eden eylemler olarak…

3. celik.pdf
Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu, milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve…

2. isik.pdf
Ali b. Ebi Talib’in ulûhiyetini benimseyen ve Gulat-ı Şia olarak kabul edilen Nusayrilik senkretik bir inanç yapısına sahiptir. Hz. Peygamber’in nübüvvetinden sonraki erken dönem Suriye Hıristiyanlığı, Gnostisizm ve Şiilik gibi…

1. yalin.pdf
Muhammed Emin Şirvânî 17. Yüzyıl Osmanlı döneminin önemli fikir adamlarından birisidir. Bu çalışmada Şirvânî’nin ahlak ve siyasete ilişkin düşünceleri ana hatlarıyla üç başlık altında ele alınmıştır: Ahlak İlmi, Ev…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2