Browse Items (127 total)


tempobet
hacklink
instagram takipci hilesi
Bu dünyaya gelen insan, orada ne kadar kalır bilinmez, ama her can sahibi gibi muhakkak bir gün göçüp gider. Zira sözü edilen âlemde günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları…

Bu makalede Hikmet-i İlahi okulunun takipçileri veya el-Hikmet el-İlahi [özellikle genel prensipler el-umurel-ʽâmme ile ilgili kısmı] ve Kelam arasındaki ilişki incelendi. Hikmet-i İlahi ve Kelam arasındaki mücadele ve karşılıklı…

Bu makale, çağdaş bir problem olarak din eğitimini ele almakta, sekülarizm ve çoğulculuğun din eğitimine etkilerini konu edinmektedir. Son dönemlerde din eğitimi, sekülarizm ve kültürel unsurlardan hareketle çoğulculuğun yanlış…

İnanç gelişimi teorisi, ilk olarak 1970’ler (Fowler, 1974) ve 80’lerde (Fowler, 1981), insanoğlunun Tanrıyı ya da yüce bir varlığı zihninde nasıl kavramsallaştırdığının evrimi ve bu yüce varlığın bireyin çekirdek temel…

Bu makalede Max Weber’in hayatı ve çalışmalarının, onun Hıristiyan dinî geleneği ve dünya görüşlerinden önemli derecede etkilendiği savunulmaktadır. Bu açıdan o, erken dönem birçok Amerikan sosyologundan farklı değildir.…

Din eğitiminde önemli yardımcı materyallerden biri olan dini içerikli çocuk kitaplarının hazırlanmasında dini gelişim kuramlarının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Çünkü dini gelişim alanındaki çalışmalar,…

İsmin yerine kullanılan zamirler bütün dillerde olduğu gibi Arap Dilinde de önemli bir yere sahiptir. Özellikle bu dilde III. şahıs zamiri olan gâib zamiri daha çok önem taşımaktadır. Çünkü diğer zamirlerden farklı olarak cümlede…

Vâcidiye Medresesi, Germiyanoğulları dönemi hükümdarlarından I. Yakub Bey devrinde Germiyan emirlerinden Mübârizüddin Umur b. Savcı tarafından 714 (1314-1315) tarihinde yaptırılmıştır. Medrese, Abdülvâcid b. Mehmed (Molla Vâcid)…

Bir bütün olarak varlığı madde ve etkileşimlerine indirgeyerek açıklayan, evreni kendisi dışındaki aşkın bir varlığın müdahalesine kapatan bir görüş olarak bilinen materyalizm, ortaya çıkış itibariyle felsefenin…

Endülüslü muhaddis Mühelleb b. Ebî Sufre (v. 435/1044), “Buhârî Rivâyeti” ile meşhur olmuştur. Üçüncü nesil Buhârî ravileri Asîlî (v. 392/1002) ile Kâbisî’den (v. 403/1012) sema yoluyla rivâyette bulunmuş bir Buhârî…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2