2015/2

Dublin Core

Title

2015/2

Creator

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Source

http://www.bilimname.com.tr

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

November 2015

Rights

All rights reserved.

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Items in the 2015/2 Collection

19. ve 20. yüzyıllarda Protestan misyonerlerin Yahudilere yönelik Hıristiyanlaştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan İbrani Hıristiyanlardan Yahudi dini kimliklerine yeniden sahip çıkmak isteyenleri temsil eden Mesihi Yahudiler,…

Merrakuşî, Mağrib’li bir edebiyatçı ve tarihçidir. O, XII. yüzyılın sonlarında Merrakeş’te doğmuş ve hayatının ilk otuz iki yılını bu bölgede geçirmiştir. Mağrib’teki hayatı daha çok Merrakeş, Fas ve Endülüs’ün…

İbn Teymiyye İslâmî ilimlerde yetkin bir âlim olmasının yanı sıra, devrinin dinî, sosyal, siyâsî ve askerî sorunları ve gelişmeleriyle de yakından ilgilenmiş, çözümler sunmuş ve bu yolda rol üstlenmiş tarihî bir şahsiyettir.…

Fenomenoloj akımı içerisinde yer alan Max Scheler (1874-1928), özellikle insan ve değer felsefesi alanlarına fenomenolojik yöntemle yaklaşması ile meşhurdur. İnsan konusuna bu yöntemle yaklaşan Scheler, insana dair görüşlerinde…

Bu araştırmanın konusu, ergenlik çağı gençlerinin dinî inanç ve davranış özellikleri ile anne-babalarının çocuklarına karşı ilgili olma durumları arasındaki ilişkiyi din psikolojisi açısından incelemektir. Bu bağlamda…

Müslümanlarla Hristiyanların karşılaşmaları Hz. Peygamber döneminde başlamış, teolojik ilişkiler ve tartışmalar ise II. asırdan itibaren fetihlerle birlikte giderek artmıştır. Karşılıklı teolojik ilişkiler ve tartışmalarda…

Strasbourg Milli Üniversite Kütüphanesi’nde bulunan bir yazma tefsir nüshası, üzerindeki kayıttan hareketle meşhur muhaddis Ebu’l-Kâsım et-Taberânî’ye (360/971) nisbet edilerek “et-Tefsîru’l-kebîr:…

Kur'an’ın en önemli özelliklerinden biri kolay ezberlenmesidir. Onu bütünüyle ezberleyen kimseye hafız denir. Hafızlık bu ezberleme işinin adıdır. İlk dönemden beri Müslümanlar Kur'an’ı ezberleme sürecinde çeşitli yöntemler…

Fetva usulü literatürünün fıkhın diğer alanlarına nispetle geç bir dönemde oluştuğu kabul edilen bir husustur. Her ne kadar ilk müstakil fetva usulü, İbnu’s-Salâh tarafından yazılmış olsa da bu konunun daha önce yazılan bazı…

Gerek tarihsel süreçte gerekse günümüzde ‘fail’ kavramının ne olduğu ve Tanrı’ya atfedilip edilemeyeceği, eğer atfedilirse, nasıl anlaşılması gerektiği tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, İbn Sînâ, Gazâlî ve İbn…