2015/1

Dublin Core

Title

2015/1

Creator

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Source

www.bilimname.com.tr

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

May 2015

Rights

All rights reserved.

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Items in the 2015/1 Collection

İslâmiyette Ramazan orucu, hacc vb. ibadetlerin Kur’ân’ın belirlediği “kamerî yıl” ve on iki “kamerî ay” düzenlemesinde belirlenmiş olan zamanlarında yapılması şarttır. Hz. Peygamber, bilinmekte olan bu ayları tekraren…

Ehl-i Sünnet tarafından en muteber hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte içerisinde Buhârî’nin Sahih’i birinci sırada yer almaktadır. Buhârî, sahih hadisleri toplamaya girişen ilk musannif olarak kabul edilmekle…

Yalnız bizim dilimiz Türkçe’de değil diğer birçok dilde de engelli ve engellilik anlamına gelen birden fazla sözcük bulunmaktadır. Arapçada’ da engellileri isimlendirmede zaman zaman farklı kelimeler kullanılmıştır. Özürlü…

Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanması, başka bir ifadeyle murad-ı ilahîyi anlama çabaları, İslam geleneğinde tefsir ilminin ana mevzuunu teşkil etmektedir. Allah ile insan arasındaki ontolojik fark, murâd-ı ilâhînin insan…

Postmodern bakış açısına göre, dünya yorumdan bağımsız kendinde şey olarak var olamaz; aksine, ancak yorumlar aracılığıyla var olur. İnsan zihni, hiçbir zaman tarihdışı bir noktadan dünyayı yargılayamaz; çünkü o, dünyanın…

Bu makalede ilahiyat fakültelerinde yürütülen Kur’an Okuma ve Tecvid dersleri için bir program önerisi sunulmaktadır. YÖK tarafından 2010-2011 öğretim yılından itibaren ilahiyat fakültelerinde her yarıyılda 2’şer kredi olarak…

Ötanazi, hastalığın getirdiği acı ve sıkıntılardan kurtulmak için kolay yoldan ölümü seçmek demektir. İnsanın ölme hakkı olduğunu savunanlar ile yoğun bakım ünitesinde olan ve hiçbir şuur belirtisi göstermeyen canlıyı…

Kâdî Abdulcebbâr rü’yetullahı ontolojik ve epistemik açılardan reddetmiştir. Ona göre rü’yetin kabulü Allah’ın bir mekân ve yönde yer almasını gerektirir. Bu ise aşkın varlığın sonlu ve sınırlı olan hâdislere…

Tabaka Arab dilinde mertebe ve hal anlamlarına gelir. Tabakât ise tabaka’nın çoğuludur. Terim olarak ise tabakât, bir zamandaki ya da farklı zamanlardaki şöhret bulmuş insanların ilim veya meslekte bir seviyede olanların…

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda dinin etkisi gündemde olan bir konudur ve bunun tartışılmaya başlanması Herbert Adams Gibbons’un Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili iddialarıyla olmuştur. O, Osmanlı Devleti’nin kurucu…