2011/2

Dublin Core

Title

2011/2

Source

www.bilimname.com.tr

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi

Date

December 2011

Rights

All rights reserved.

Format

pdf

Language

Turkish, Arabic

Type

Text

Items in the 2011/2 Collection

Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi Kaynakları ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti
İslâm düşüncesinin ilk dönemlerinden itibaren üzerinde durulan temel meselelerden biri hiç şüphesiz bilgi konusudur. Aklın bilgi elde edilmede önemi genel olarak kabul edilmekle beraber duyu ve haberin de önemi vurgulanmıştır.…

Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak
Bu çalışma, günümüz modern dünyasında köklerinden kopartılarak indi ve mutlak değerden yoksun hale gelen ve birçok yönden anlamını yitiren ahlakın düşüş hikâyesini konu edinmektedir. Homo religiosusun modern Batı dünyasında…

Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri
Hâşiye ve benzeri eserler gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı araştırmalarda çok az incelenen telif türüdür. Bunun sebebi de ya konunun önemi hakkında bir ön yargı veya bilgi eksikliğidir. Bu çalışmada yapılmak istenen, hem…

Mevlana'da İrade Hürriyeti
Mevlana İslam kültür tarihinde büyük izler bırakmış, düşünceleriyle hem kendi yaşadığı dönemi, hem de günümüze kadar tüm dönemleri görüşleri ve tasavvufi duruşuyla etkilemiş önemli bir mutasavvıf ve İslam âlimidir. Bir…

Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı
Kelam ilminin en önemli konularından biri olan Peygamberlik meselesine dair geçmişten günümüze pek çok eser kaleme alınmış ve problem, farklı boyutlarıyla analiz edilmiştir. Bu konuyu eserinde tahlil eden Kelam âlimlerinden biri de…

نظرية الفن عند الفارابي
يُعتبر الفارابي من أهم فلاسفة عصره، حيث استند في فلسفته إلى مفاهيم فلسفية جديدة، ونستطيع أن نقول : إن له نظريته الخاصة في الفن ، حيث تناول…

Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği)
Bu araştırmaya öğretici görüşlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz Kur’an kurslarının sorunları konu edinilmiştir. Araştırmaya Kayseri ili merkez Melikgazi ilçesinde görev yapmakta olan 100 görevli…

Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği
Fetvâ emini, karşılaşılan bir takım problemler neticesinde, şeyhülislam adına fetvâ hizmetlerini yürütmek üzere tayin edilen kimseye verilen isimdir. Aslında ilk olarak bu göreve getirilen kimse, birebir fetvâ emini olarak…

Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil
Bu makalenin konusunun fıkıh usulündeki delalet bahislerinde kullanılan terimlere vaz’ediliş ve kullanılış maksatları açısından genel bir bakış olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu terimlerin ortak anlamları olup olmadığı…

Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği)
Ayetlerdeki durak yerleri, Kur’an’ın anlaşılmasında oldukça belirleyidir. Bu yüzden, bu alandaki faaliyetler nisbeten erken sayılabilecek bir dönemde başlamış ve son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, bazı…