2013/1

Dublin Core

Title

2013/1

Source

http://www.bilimname.com.tr

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

June 2013

Rights

All rights reserved.

Format

pdf

Language

Turkish, Arabic

Type

Text

Items in the 2013/1 Collection

Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset
Muhammed Emin Şirvânî 17. Yüzyıl Osmanlı döneminin önemli fikir adamlarından birisidir. Bu çalışmada Şirvânî’nin ahlak ve siyasete ilişkin düşünceleri ana hatlarıyla üç başlık altında ele alınmıştır: Ahlak İlmi, Ev…

Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi
Ali b. Ebi Talib’in ulûhiyetini benimseyen ve Gulat-ı Şia olarak kabul edilen Nusayrilik senkretik bir inanç yapısına sahiptir. Hz. Peygamber’in nübüvvetinden sonraki erken dönem Suriye Hıristiyanlığı, Gnostisizm ve Şiilik gibi…

Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri
Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu, milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve…

Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi
Kur’ân’da Allah dışında, ‘tanrı (ilâh)’ sayılmayan varlıklar veya mutlak itaat edilmeyen insanlar için bir sıfat olarak ‘rabb (sahip, efendi)’ kelimesi, onlara karşı gösterilen saygıyı ifade eden eylemler olarak…

الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول
تتنوع الاساليب التي يعبر بها عن الطلب في اللغة العبرية بتنوع الاهداف والغايات المراد التعبير عنها من خلال هذه الاساليب, وتتميز العبرية…

Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi
Meleklerin sihir yoluyla insanları saptırması onların masumiyetlerine aykırıdır. Bazı Kur’an yorumcuları Bakara suresi 102. ayetini tefsir ederken Harut ve Marut adlı kimselerin melek olduklarını söylemişlerdir. Oysa onlar ayette…

Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri
Felsefenin ana konularından biri de siyaset felsefesidir. En iyi devlet şeklinin ne olduğu, bu bağlamda demokrasinin en iyi devlet biçimi olup olmadığı problemi, siyaset felsefesinin en temel sorunlarından birisidir. Bu çerçevede İslam…

Gazâli’nin Tövbe Algısı
Gazâli açısından tövbe ilim, hal ve fiil olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Gazâli, bu üç kavram ve bunları açıklarken kullandığı ayet ve hadislerle bir yandan tövbeyi işlevsel hale getirmek, diğer yandan da insanoğlunun…

Mantık Ve Bilgi Teorisi
Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman…