2013/2

Dublin Core

Title

2013/2

Source

http://www.bilimname.com.tr

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

December 2013

Rights

All rights reserved.

Format

Text

Language

Turkish

Items in the 2013/2 Collection

Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi
Mezhep imamlarının görüşlerinin önemli bir bölümünün usul ve furû açısından temellendirilmesinde, o mezhebe mensup sonraki dönem fakihlerin gösterdikleri çabalar önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte bu çabanın zaman…

“Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu
Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar, dinin ikinci temel kaynağı konumunda olan hadis/sünnet üzerindeki anlama çabaları devam edegelmiştir. Tercüme ve şerh çalışmalarının bu anlama çabaları arasında önemli bir yeri vardır.…

Dil, Anlam ve Çokanlamlılık
Bu çalışma, genel olarak dil, anlam ve çokanlamlılık kavramlarını Türkçe ve Arapça dilleri açısından değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bilindiği üzere dil, insana özgü niteliklerden birisidir ve deneyimlerini, kararlarını ve…

“Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın İslam Hukuku alanında yazdığı en önemli eserlerden biri, yeni bir üslup ile kaleme aldığı el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm: el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd isimli eseridir. Eser, 1993…

Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü
Bilginin insanları iyileştirici gücünü keşfetme konusunda bilgi yaklaşımlarının rolünü anlamak önemlidir. Bilgiye olan yaklaşımlar birbirinden farklıdır. Kimi yaklaşımlar bilgiyi doğrudan güçle ilişkilendirmektedir. Ancak bu…

James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli
Fowler, inanç gelişimi olgusu ile ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisidir. İnancı bireylerin yaşama yönelik ana motivasyonlarının bir parçası olarak tanımlayan Fowler’e göre o, din vasıtasıyla ve biliş aracılığıyla ifade…

Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, 8-13 yaş çocuklarının gelişiminde ölüm kaygısını teorik olarak incelemek ve alan araştırması uygulayarak çocukların ölüm kaygısı düzeylerini çeşitli değişkenlerle karşılaştırmaktır. Bu…

Bireysel Dindarlık
Bireylerin neden dindar olduğu sorusuna din sosyolojisindeki dört teori cevap verebilir. Yoksunluk teorisi bireysel dindarlığı, bireyin yaşamda karşılaştığı engeller karşısında dinin sağladığı telafide ararken, sosyalleşme teorisi…

Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları Ve Öneriler
Giderek artan bilimsel araştırma miktarı din ve maneviyat ile hem ruh hem de beden sağlığı arasındaki ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu sonuçlar, anlam ve amaçla ilgili varoluşsal sıkıntıların yanı sıra güçlü psikolojik…